Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
GD&K Consulting przedstawia informację, z której dowie się Pani/Pan w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych ?

GD&K Consulting spółka z o.o. z siedzibą Krakowie przy ul. Mogilskiej 65/740. Kontakt telefoniczny do Spółki: +48 12 361 42 00.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować po adresem e-mail:biuro@gdkgroup.pl, tel.: +48 12 361 42 00.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez GD&K Consulting sp. z o.o.?

Dane będą przetwarzane w celu ich wykorzystywania w aktualnie prowadzonym przez GD&K Consulting procesie rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział poprzez wysłanie aplikacji, to jest: nawiązania kontaktu telefonicznego, listownego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przedstawienia oferty i poinformowaniu o statusie rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora, którymi są prowadzenie i rozwój działalności Spółki, wzbogacenie oferty dla klientów, prezentacja usług oraz badanie i poprawa jakości.

Jakie kategorie danych spółka przetwarza?

Spółka przetwarza następujące kategorie danych osobowych: (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, stanowisko służbowe).

Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Dane będą ujawniane: osobom bezpośrednio zaangażowanym w organizację procesu rekrutacji po stronie GD&K Consulting sp. z o.o., członkom zarządu, wspólnikom, osobom zapewniającym Spółce funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a z chwilą zatrudnienia również firmie prowadzącej usługi księgowe oraz kadrowe.

Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?

Dane będą przechowywane:
przez okres prowadzenia rekrutacji, a w przypadku zatrudnienia dodatkowo przez cały okres zatrudnienia w GD&K Consulting sp. z o.o. oraz po jego ustaniu przez okres zgodny z wymogami aktualnie obowiązującego prawa w tym zakresie.

Jakie Pani/Pan ma prawa?

Osoby, których dane są przetwarzane przez Spółkę, mają prawo:


  a. dostępu do swoich danych osobowych, tj. potwierdzenia czy dane są przetwarzane, informacji jakie są cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych oraz odbiorców oraz informacji o prawach przysługujących wobec administratora;

  b. żądania niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia danych;

  c. żądania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO;

  d. ograniczenia przetwarzania;

  e. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w odniesieniu do nowych rekrutacji, co do których osoba spełnia kryteria palikowania na dane stanowisko,

  f. przenoszenia danych, które dostarczyły administratorowi;

  g. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO (m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania);

  h. wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych).

  i. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, ma ona prawo cofnąć tę zgodę w każdym czasie.


Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z Pani/Pana aplikacją na stanowisko, na które ogłosiliśmy rekrutację.